سگی برای سنگسارنامزد برترین مجموعه داستان سال
نامزد دریافت برترین مجموعه سال
نامزد برترین مجموعه سال
نامزد نهایی جایزه داستان مازندران
فرهاد خاکیان نامزد دریافت نشان کتاب برگزیده