نامزد برترین مجموعه سال
نامزد نهایی جایزه داستان مازندران
فرهاد خاکیان نامزد دریافت نشان کتاب برگزیده
نقاشی مکرمه قنبری

اصلاحیه دبیرخانه جایزه داستان مازندران

ا احترام پیرو اطلاعیه شماره ۳ مبنی بر اعلام آثار راه یافته به دور دوم، مجموعه داستان « سرم را چسباندم روی تن شان » نوشتۀ خانم « شیرین ورچه » از انتشارات « تا-نونوشت » بر اساس امتیازات داوران جواز راهیابی به دور دوم را کسب نموده اما طی تدوین

اصلاحیه دبیرخانه جایزه داستان مازندران بیشتر بخوانید